Regulamin Szkoły SpeedyDog

1.Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia.

2.Uczestnik szkolenia, aby zarezerować termin/miejsce  zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty w przeciągu 3 dni od wystawienia faktury.

3.Uczestnik szkolenia powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym krótkim spacerze z psem. Wskazane jest nie karmienie pupila godzinę przed zajęciami.

4.W przypadku spóźnienia się na zajęcia, zostają one skrócone o czas spóźnienia.

 

5. Pies powinien być w przeciągu całego szkolenia na smyczy. Zabrania się puszczania psów luzem bez wyraźnego polecenia szkoleniowca.

 

6. Psy w czasie zajęć powinny znajdować się na smyczy o długości max 1,5m oraz w obroży. Nie akceptujemy smyczy typu flexi oraz wszelkiego rodzaju szelek.

7.Zabrania się przychodzenia na zajęcia z psem w kolczatce czy łańcuszku zaciskowym.

8.Zabrania się stosowania przemocy wobec psa podczas zajęć. W przypadku niezastosowania się do powyższego zalecenia Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z zajęć, bez zwrotu kosztów szkolenia.

9.Uczestnik szkolenia w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki oraz wodę do picia.

10.Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.

11.Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do poinformowania szkoły o jakimkolwiek zachowaniu agresywnym psa w przeszłości lub teraźniejszości.

12.Na kursy posłuszeństwa nie są przyjmowane psy wykazujące zachowania agresywne w stosunku do innych psów i/lub ludzi. W przypadku gdy w czasie kursu pies będzie wykazywał zachowania agresywne, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia psa z dalszych zajęć. Za nieodbyte zajęcia kwota zostanie zwrócona na konto.  

13.W przypadku braku widocznej pracy z psem, Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia psa z dalszych zajęć. Za nieodbyte zajęcia kwota zostanie zwrócona na konto.

14.Suki podczas cieczki oraz psy chore nie mogą brać udziału w zajęciach. Jeśli pies ma jakiekolwiek problemy zdrowotne (również chwilowe), Uczestnik jest zobowiązany o powiadomienie o tym.

15.Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do poinformowania o nieobecności na zajęciach 48 godzin przed ich rozpoczęciem, jeśli ten czas nie będzie zachowany, dana lekcja indywidualna przepada. W przypadku zajęć grupowych, nie ma możliwości ich przekładania - odbywają się zgodnie z harmonogramem.

16.Szkoła zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia (grupowe/indywidualne) z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wtedy dana lekcja zostanie przełożona na najbliższy możliwy termin.

17.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika szkolenia lub przez psy uczestnika szkolenia.

18. Szkołą zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych podczas szkolenia do celów marketingowych i szkoleniowych.

19. W trakcie zajęć indywidualnych udział biorą tylko osoby dorosłe. Starsze dzieci (min. 16lat) mogą wykonywać ćwiczenia z psami podczas lekcji, jednak obecność dorosłego opiekuna obok dziecka jest wymagana. Klient dba o to,aby dziecko nie przeszkadzało innym opiekunom i ich psom w treningu.

20.W kursie grupowym może brać udział tylko jedna osoba dorosła lub dziecko min.16 lat.

21.Klient zgłaszając się na kurs oświadcza, że jest świadom i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu w sprawie szkolenia, kursu lub odbycia wizyty domowej (jeżeli Klient wybrał taką formę szkolenia).

22.Lekcje indywidualne muszą być wykorzystane w przeciągu 2 miesiecy od daty pierwszego spotkania. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, długotrwałej niezdolości udziału w kursie lub zamknięcia granic  (powyżej 1 tygodnia) lekcje przepadają.

23.W przypadku alergii pokarmowej psa Uczestnik powinien poinformować trenera podczas zajęć.

24.W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

25.Niestosowanie się do Regulaminu szkoły może skutkować wydaleniem z kursu bez zwrotu opłaty za szkolenie.